Kompensacijos šildymo ir vandens išlaidoms

Piniginė socialinė parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2366 patvirtintu Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašu .

Tvarkos aprašo 28 punkte numatyta, kad nustačius bendrai gyvenančių asmenų teisę į kompensacijas, duomenys apie jų vidutines pajamas ir taikomus būsto normatyvus kompensacijoms skaičiuoti (toliau – duomenys) kompiuterinėse laikmenose einamojo mėnesio 5-27 dienomis perduodami tiekėjams. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta, kad kompensacijų dydį pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas formas apskaičiuoja tiekėjai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Bendrai gyvenantiems asmenims kompensuojami Įstatymo 11 straipsnyje nustatyti dydžiai (šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų pajamų ir valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP iki 2018-01-01 – 102 Eur) bendrai gyvenantiems asmenims dydžio, karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų pajamų dydžio), taikant Įstatymo 12 straipsnyje numatytus normatyvus, o paslaugas teikiančios įmonės kompensacijas apskaičiuoja tik tiems asmenims, kuriems nustatyta teisė į kompensacijas ir tik tiems mėnesiams, kuriems nustatyta teisė į kompensacijas.

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skiriant kompensacijas į visų bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas įskaitomos su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, autorinis atlyginimas, pensijos ir (ar) pensijų išmokos, kitos faktiškai gaunamos pajamos. Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad kompensacijos apskaičiuojamos pagal visų bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų dalį, tenkančią būste gyvenamąją vietą deklaravusiems ar būstą nuomojantiems bendrai gyvenantiems asmenims. Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad bendrai gyvenančių asmenų pajamos apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamas, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos arba pasikeitė bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis.

Sprendimus dėl kompensacijų skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius, Tel. (8 5) 231 0530).

Piniginės socialinės paramos apskaičiavimo pavyzdys (vieno mėnesio laikotarpiui):

Bendrai gyvenančių asmenų (pvz.: 5 asmenys) pajamos per mėnesį buvo X Eur. Pajamų skirtumas tarp mėnesio pajamų ir VRP bendrai gyvenantiems asmenims Y Eur (apskaičiuota: X Eur – (VRP x 5)).

Pagal gaunamas pajamas šiuo periodu galite apmokėti:

už būsto šildymą – (Y*20 %) Eur;

už karštą vandenį – (X*5 %) Eur.

Šilumos tiekėjas kompensacijas už suteiktas paslaugas skaičiuoja, jeigu išlaidų už būsto šildymą suma viršytų (Y*20 %) Eur, o už karštą vandenį – (X*5 %) Eur.