Neatsiskaitomieji šilumos skaitikliai

Šilumos skaitikliai, skirti apskaityti konkrečios patalpos šildymui suvartotą šilumos kiekį (šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai ir buitiniai šilumos skaitikliai), yra neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas), kuriuos savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, t. y. buto ar kitos patalpos savininkas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

Vartotojų prašymu, jeigu tai yra techniškai įmanoma, šilumos tiekėjas gali  neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įsigyti, įrengti, prižiūrėti ir nuotoliniu būdu nuskaityti jų rodmenis. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, priežiūros ir nuotolinio rodmenų nuskaitymo sąnaudas apmoka šilumos vartotojas.