Pasiruošimas šildymo sezonui

Svarbiausi dalykai, kuriuos turite žinoti apie pasiruošimą šildymo sezonui:

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta, kad šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C. Šilumos tiekėjas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą.

Vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Bendro naudojimo objektų valdytojas organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga. Vartotojams nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Taisyklėse nustatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privaloma atlikti, dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo pagrįstus nurodymus ir šių dokumentų pagrindu užpildytą ir prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą.  Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas turi pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą arba nurodyti pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.

Jei pastato parengties šildymo sezonui aktas dėl tam tikrų trūkumų buvo nepasirašytas, tuomet prižiūrėtojas pateikia valdytojui trūkumų pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą. Nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas yra vienas iš dokumentų, kuriuos privaloma turėti. Be šio akto, kiekvieno prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungto pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir / ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), taip pat privalo turėti ir šiuos teisės aktuose nustatyta tvarka parengtus ir įformintus bei galiojančius dokumentus:

 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukciją;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;
 • Šilumos punkto schemą;
 • Šilumnešio parametrų grafiką;
 • Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.

Siekiant sumažinti šilumos suvartojimą ~20-25 proc. ir užtikrinti reikiamą oro temperatūrą kiekviename tipiniame iki 1992 m. statybos nerenovuoto daugiabučio namo bute, būtina atlikti:

 • Vidaus šildymo sistemos subalansavimą
 • Karšto vandens sistemos subalansavimą
 • Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimą
 • Individualios šilumos apskaitos kiekvienam butui įrengimą (šilumos kiekio dalikliai)