Finansų valdymas ir buhalterija

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai (pagal naudingąjį buto plotą) apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.