Šildymo sistemos įrenginių pertvarkymas bute

  • Jei keičiama šildymo sistemos galia

Pastato savininkas, pageidaujantis pertvarkyti (keisti ar remontuoti) pastato inžinerines sistemas (radiatorius, gyvatukus), privalo organizuoti paprastojo remonto projekto (aprašo) parengimą ir teisės Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus.

Jei statinio projekte suprojektuoti pastato bendrųjų inžinerinių sistemų (šildymo, dujų, elektros) kokybiniai ar (ir) kiekybiniai pakeitimai (apkrova, diametrai, leistinoji galia ir kiti) – iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti to pastato techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą statinio projektui.

Taigi, tokiu atveju, kai yra keičiami šildymo prietaisų kiekybiniai ir kokybiniai parametrai, privaloma vadovautis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir nustatyta tvarka prieš pradedant statybos darbus, atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui pateikti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse išvardintus dokumentus.

  • Jei nekeičiama šildymo sistemos galia

Jei šildymo prietaisų inžinerinių sistemų kiekybinių ir kokybinių parametrų keitimas nėra numatytas, o planuojamas keisti šildymo prietaisas atitinka suprojektuotų (esamų) šildymo prietaisų kokybinius ir kiekybinius parametrus, statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas.

Tačiau butuose ir kitose daugiabučio namo patalpose esantys šildymo prietaisai yra daugiabučio namo bendrosios pastato inžinerinės sistemos dalis ir yra bendrojo naudojimo objektai, valdomi bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis. Už jų remontą ir priežiūrą yra atsakingi daugiabučių namų valdytojai, todėl šildymo prietaisų keitimo darbai turi būti suderinti su jais.

Teisės aktuose nėra reglamentuota minimų darbų priėmimo-perdavimo tvarka, tačiau rekomenduotina, kad prieš atliekant šildymo prietaisų (radiatorių, gyvatukų ) keitimą, darbų eiga ir šildymo prietaisų galingumas bei pastatymo vieta būtų suderinta su daugiabučio namo valdytoju ir/ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos  prižiūrėtoju ir atitiktų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos projektui.

  • Nelegalus šildymo sistemos pertvarkymas

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės įpareigoja vartotoją  tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės. Todėl teisės aktuose nustatytą šildymo sistemos pertvarkymo tvarką pažeidžiantis vartotojas, vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, privalo atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl savavališkai pakeistų šilumos įrenginių elementų  kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.

Vartotojo padaryti pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras. Nustatę vartotojo padarytą pažeidimą, valdytojo, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Energetikos inspekcijos atstovai.