Renovacija

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa):

Pagrindinės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos).
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Valstybės parama:

 • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą.
 • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas.
 • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).
 • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).
 • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

Daugiabučių namų atnaujinimo projektas

Daugiabučio namo butų savininkams pritarus dalyvavimui daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, yra rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo projektas.

Daugiabučio namo atnaujinimo projektą sudaro:

 • Namo energinio naudingumo sertifikatas

Energinio naudingumo sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė. Energinio naudingumo sertifikatą išduodančių specialistų registrą tvarko Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikavimo darbai yra vykdomi pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ nustatytą tvarką. Pagal šį reglamentą visi pastatai padalyti į septynias energetinio naudingumo grupes – A, B, C, D, E, F, G. A klasė nurodo energiškai labai efektyvų pastatą, G klasė – labai neefektyvų.

 • Namo atnaujinimo investicijų planas

Investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenis numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą.

Investicijų plano rengimą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybė ar jos paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas tvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

 • Statinio projektas (techninis darbo projektas)

Viena iš svarbiausių statybos proceso dalių, kurioje, atsižvelgiant į normatyvinius teisės aktus, pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai. Būtent pagal šiuos sprendinius yra įteisinama, t. y. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir vykdoma statyba.

 • Namo energinio naudingumo sertifikatas įgyvendinus projektą (parengiamas ir pateikiamas VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ (toliau – BETA) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą).

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina atlikti namo energinio naudingumo sertifikavimą. Pagal naująją Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą valstybė remia tiek energinį efektyvumą didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones nurodytas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Jų įgyvendinimui suteikiamas lengvatinis kreditas tuo atveju, jeigu įgyvendinus investicijų projektą yra pagerinamos pastato energinės savybės ir pasiekiama ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė.

Projekto administratorius

Projekto administratoriaus pareigos:

 • Pagal Investicijų planą organizuoti techninio projekto rengimą ir atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą.
 • Prižiūrėti daugiabučio namo atnaujinimo darbų eigą.
 • Bendrauti su gyventojais, techniniais prižiūrėtojais, rangovais ir valstybinėmis institucijomis;
 • Rūpintis projekto finansavimu nuo jo gavimo iki paskolos grąžinimo.
 • Teikti gyventojams informaciją apie valstybinę paramą, pasikeitimus ir rezultatus.
 • Projekto administratorius gali būti keičiamas butų savininkų daugumos sprendimu, suderinus su lengvatinį kreditą suteikusiu banku.

Atnaujinimo projekto eiga

 • Namo valdytojo atnaujinimo (modernizavimo) proceso iniciavimas. Namo valdytojas, įvertinęs namo fizinę ir energetinę būklę, šaukia daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą.
 • Butų savininkų susirinkimo organizavimas. Norint įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimą, tam butų savininkų susirinkime ar balsuojant raštu turi pritarti name esančių butų savininkų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.
 • Daugiabučio namo atnaujinimo projekto (investicijų plano) rengimas ir tvirtinimas. Daugiabučio namo butų savininkams pritarus dalyvavimui daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, yra rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo projektas. Parengtas ir viešajame aptarime aptartas investicijų planas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. Sprendimas yra priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Tvirtinant investicijų planą kartu pasirenkamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius.
 • Derinimas su VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ (toliau – BETA). Parengtas, viešajame aptarime aptartas, patvirtintas investicijų planas yra pateikiamas BETA specialistams regione.
 • Atnaujinimo (modernizavimo) projekto pirkimas ir finansavimas. Investicijų planą patvirtinus namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, namo valdytojas kreipiasi į finansų instituciją dėl kredito suteikimo. Užsitikrinus, kad finansuotojas suteiks namo renovacijos paskolą, konkurso būdu atrenkamas projektuotojas, rangovas ir techninis prižiūrėtojas.
 • Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas. Parengus techninį projektą turi įvykti jo viešas aptarimas su butų savininkais, kuriame apžvelgiama darbų eiga, supažindinama su naudojamomis medžiagomis, darbų eiliškumu ir kt. Atliekama techninio darbo projekto ekspertizę. Gavus teigiamos ekspertizės išvadas, kreipiamasi dėl statybos leidimo, be kurio negali būti pradėti renovacijos darbai.
 • Atnaujinimo (modernizavimo) pabaiga. Atnaujinus daugiabutį, projekto administratorius arba rangovas kreipiasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, kuri, jeigu renovacija atlikta tinkamai, išduoda statybų užbaigimo aktą. Šis dokumentas garantuoja valstybinę paramą renovacijai.
 • Kaip ir prieš atnaujinimą (modernizavimą), taip ir po atliekamas namo sertifikavimas ir suteikiama pastatui energinio naudingumo klasė. Pagal naujus reikalavimus, namas turi pasiekti ne mažesnę negu C energinio naudingumo klasę.
 • Baigus investicijų plane numatytus darbus, pateikiamas BETA prašymas suteikti valstybės paramą. Jeigu po namo atnaujinimo pastato energinis efektyvumas atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus, visiems būsto savininkams suteikiama nustatyto dydžio kompensacija, o paskolą paėmusiems būsto savininkams perskaičiuojamas paskolos dydis.

Naudingos nuorodos:

Būsto energijos taupymo agentūra www.betalt.lt;

Aplinkos ministerija www.am.lt

AB Šiaulių bankas www.sb.lt

AB Swedbank www.swedbank.lt

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra www.vipa.lt

Kilus klausimams dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, norint gauti konsultaciją atnaujinimo (modernizavimo) klausimais,  prašome kreiptis į  projekto koordinatorių – VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ (nemokama telefono linija 8 800 200 12, el. paštas – info@betalt.lt )